Prima pagina     Carte de oaspeti   Contact  

  Primăria

  Servicii publice

  Informatii publice

  Jibou

 
Google
   
In acest site In web

 
 
 
 
 Primăria Jibou
Procese Verbale  > octombrie 2011 > Procesul Verbal nr.52
 
Procese verbale ale Consiliului Local
din luna: anul:
Caută in Procese Verbale Consiliului Local
• Procesele Verbale ale Consiliului Local din anul 2011 luna octombrie
 
Procesul Verbal nr. 52 din 25.10.2011
PROCES VERBAL Incheiat azi, 25 octombrie 2011, in sedinta Consiliului Local Jibou

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                        PROCES VERBAL

                           Incheiat azi, 25 octombrie 2011, in sedinta Consiliului Local Jibou

 

 

 

            Sunt prezenti la ºedinþã toþi cei 17 consilieri  in functie.

           

            D.na secretar constata prezenta si  legalitatea constituirii sedintei. Supune la vot conþinutul procesului verbal din ºedinþa anterioarã. Se aprobã în unanimitate.

            Dl.primar prezinta prevederile legale privind convocarea sedintei si supune la vot ordinea de zi cu completarea acesteia cu:  proiect de hotarare privind rectificarea bugetului si în locul informãrii d ela punctual 8 de pe ordinea de zi sã fie proiect de hotãrâre pentru aprobarea scoaterii la concurs a douã posture de director financiar ºi director medical la Spitalul orãºenesc Jibou.

Ordinea de zi cu completãrile propuse de dl.primar se  aproba in unanimitate.

 Dl prima propune ordinea de discutare a proiectelor de hotãrâre.

            Dl.Bujor Ioan, ales presedinte de sedinta prin HCL nr.87 din 27 septembrie 2011, preia conducerea lucrarilor.  

Sunt onorat sã conduc ºedinþa ºi consider cã punctele de pe ordinea de zi sunt sensibile,  vizeaza interesele comunitatii si sper intr-o abordare responsabilã.

Propune intrarea in ordinea de zi asa cum a fost completata si aprobata in unanimitate de voturi.

-         proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor publice pentru anul 2012 pentru aparatul de specialitate al primarului, Poliþia localã ºi evidenþa persoanei.

Dll.primar expunere de motive: acest aparat de functionare trebuie aprobat anual, posturile sunt aceleasi, nu sunt modificari. De fiecare datã când sunt  îndeplinite conditii de promovare a unor funcþionari venim in sedinta CL si numai dupã ce se sunt îndeplinite toate prevederile legale. La promovare în clasã sau treaptã, salariul creste foarte puþin, nesemnificativ.

D.na Teglas Rodica, referent resurse umane prezintã raportul de specialitate:  potrivit prevederilor legale anual trebuie aprobat de Consiliul Local. Acest Plan vizeazã  transformarea posturilor pentru promovararea in treapta si grad pt. functionarii publici care au vechime de 3 ani in functie, iar  pentru promovare în clasã acei functionari care au absolvit studii superioare în anul în curs si au licenta. Trebuie sa avem aprobate aceste modificari in statul de functii dar numarul de posture rãmâne  acelasi.

Dl.Bujor: se modificã atribuþiile funcþionarilor care au dobandit licenta? Raspunde d-na Teglaº: da, atribuþiile se extind, au un grad mai mare de complexitate.

            Din partea comisiei de specialitate nr. 3 se prezinta aviz favorabil.

            Se supune la vot. Se aproba in unanimitate de voturi. S-a adoptat HCL nr.86/2011

-         proiect de hotãrâre privind aprobarea premierii cu câte 200 lei a familiilor care aniverseazã 50 de ani de cãsãtorie.

Dl.Primar: expunerea de motive: dorim sã avem continuitate în acest demers de aceea am initiat proiectul de hotarare pentru cuplurile care în 2010 ºi pana la finele lui 2011 sarbatoresc 50 de ani de cãsãtorie. Nu sunt multer aceste familii, de la starea civilã s-au scos un numãr de 15, dar vor mai fi câteva care s-au cãsãtorit în altã parte dar au domiciliul pe raza oraºului Jibou.

            Din partea comisiei de specialitate se prezintã aviz favorabil. Se supune la vot. Se aprobã în unanimitate de voturi. S-a adoptat HCL nr. 87/2011

-         proiect de hotarare privind virari de credite

Dll.primar expunere de motive: banii care nu i-am cheluit trebuie virati in alt cont. Banii cu care nu mai putem asfalta in centru, deoarece nu se  reuseste sã se aºeze bine terenul, îi lãsãm pâna la anul. Lucrarea este in garantie si numai la anul vom invita  constructorul sã mai intervinã unde va fi cazul. In aceasta situatie, vã propun sã virãm de aici fondurile la la:  ajutoarele pentru incalzirea locuintelor cu lemne pt. beneficiarii de ajutorul social o singura data pe toata perioada de iarna pentru a nu mai fi sancþionaþi cã nu respectãm legea în acest sens. O parte din banii pentru incalzire ne vin si de la bugetul de stat,. dar avem obligatia sã  achitãm acesti bani: 25.000  lei  pânã la sfârºitul lunii. De asemenea propun virarea la Biblioteca a sumei de  1500 lei pentru programul de calculatoare, abonament si o parte la incalzire. Mai avem nevoie de bani la premierea casatoriilor de 50 de ani.  La invatamant trebuie sã virãm bani pentru procurarea  cauciucurilor  de iarna la microbuzurile pentru transportul elevilor la cele douã ºcoli,  la Liceu mai au nevoie de bani pentru naveta. La Grupul scolar au nevoi la Internat. Trebuie bani si la reteaua de supraveghere elevilor, respective montarea camerelor de luat vederi;  s-a mai cheltuit de asemenea cu unele modificari la Internat prin amenajarea unor sãli de clasã, din lipsa acestora la Grupul ªcolar. Aveau nevoi mai mari dar numai atat putem la aceastã datã. La Gradinita Prichindel  sunt subordonate si celelalte douã grãdiniþe, s-a discutat cu conducerea ºi acolo se pot descurca pânã la sfârºitul anului. La anul vor avea nevoi mai mari ºi atunci vom avea în vedere acest lucru. La activitatea de  salubrizare nu mai avem bani de motorina, trebuie sa facem o analiza comparativã cu anul trecut, de asemenea s-a mai scumpit si motorina. Vom vedea unde se mai poate reduce consumul deoarece nu

ne-am incadrat in prevederile bugetare de aceea trebue sã efectuãm unele virãri. Vã voi informa concret  asupra situaþiei la aceastã activitate dupã ce voi analiza toate documentele.

D.na Opris raport de specialitate privind virãrile de credite pe capitole ºi articole.

Dl.Almas:la culturã,  servicii recreative, ce reprezintã? Dl.primar rãspunde:premierea celor cu 50 de ani de cãsãtorie.

Dl.Bujor:vor fi premiaþi cei care au implinit 50 de ani în acest an? Dl.Primar: pentru cã pânã în 2010 au fost premiaþi se vor premia cei care au aniversat 50 de ani de cãsãtorie în 2010 si 2011.

            Din partea comisiei de specialitate se prezinta aviz favorabil.

            Se supune la vot. Se aproba in unanimitate de voturi. S-a adoptat HCL nr.88/2011

-         proiect de hotãrâre privind alocarea de fonduri pentru extinderea reþelei de încãlzire centralã în Ambulatoriul Spitalului orãºenesc Jibou.

 

Dl.primar expunere de motive: sunt probleme de urmarire a proiectelor derulate, trebuie luate lucrurile mult mai in serios. Se putea sã nu se mai vinã in sedintã cu aceastã solicitare dacã se lucra responsabil.  Prin proiectul de reabilitare a Ambulatoriului au ramas douã cabinete fara incalzire deoarece nu s-a prevãzut acest lucru în proiect.  Nu aº vrea sã mai am astfel de situatii. Este neplãcut.

D.na  ing. Pop Mariana: s-a întâmplat acest lucru deoarece în cele 2 cabinete au functionat  cabinete particularen de stomatologie.Proiectul implementat nu se putea aplica ºi la cabinete particulare. Dupã multe insistente, cele douã cabinete au fost eliberate, dar medicii din aceste cabinete au luat calorifierele, centrala termicã si geamurile pe motivul cã a fost investiþia lor.  De aceea  au intervenit acele modificari la proiect ºi trebuie alocat bani. Se cunoºtea aceastã situaþie.

Dl.Primar:  nu este o justificare plauzibilã, termenele s-au schimbat, nu intreleg de ce a ramas în proiect  vechea centrala de incalzire din aceste douã cabinete, atata timp cât aparþinea acestor cabinete paritculare. Nu sunt justificate  motivele.  Proiectantii plãtiti scump trebuie sã fie urmariti cum lucreaza. Eu am spus sã facã proiectul legal. Câte proiecte din cele realizate au fost la care sã nu avem tot felul de probleme? Si aceste probleme u fost majore, nu minore ca sa le putem rezolva fara sa mai cerem aprobare de fonduri în Consiliul Local?  Nu cred cã a venit vreun proiectant sã spunã cã rãmâne centrala veche. Un proiectant si o ºefã  de investitii trebuie sã stie ce probelme sunt ºi sã  dea solutii.

D.na Pop Mariana:  proiectantii mi-au spus cã au discutat cu dumneavoastrã toate situaþii.

Dl.Bujor: aceste probeleme sunt consecintele hotãrârilor adoptate în vechile consilii locale prin care au dat cabinetele medicale din Ambulatoriu la medici privaþi  si acum

s-au intamplat aceste necazuri. Noi, Consiliul Local  trebuie sa adoptam hotãrâri corect ºi responsabil, dupã analize profunde.

Dl.Primar:  aºa este, dar proiectantii care iau bani multi nu vin sã informneze ce lucrari se impun, iar cei care au atribuþii sã-i urmãreascã nu o fac.

D.na Indreieº:  nu este prima data când se întâmplã aºa.  Cu toate proiectele s-a intamplat asa. A greºi este omeneºte,  a spus d.na Pop cand au fost probleme la podul de la Rona, dar  este vorba totuºi de bani . Cand observati  o situatie  dificilã trebuie sã o prezentati d.lui primar ºi sã se decidã. Nu se poate veni pe fiecare proiect cu greseli. Trebuie sã ne asumãm rãspunderea  pentru greseli.

D.na Pop:  La Rona nu s-a întâmplat nimic. Proiectul nu s-a aprobat decât pentru Punte pietonalã ºi Consiliul Local a hotãrât sã se dea bani pentru a se realiza podul. Se cunoaºte cã  a fost singura soluþie pentru a se realiza podul peste Someº, dacã Consiliul Local  nu aproba bani nu se putea face pod, numai punte pietonalã, aºa cum prevedea proiectul accesat pe Ordonanþa 7.

Dl.Primar:  trebuie sã ne asumãm  greselile si trebuie sã lucrãm mai responsabil, nu trebuia sã lipseascã din proiect încãlzirea vreunui cabinet  din Policlinicã, toatã clãdirea trebuia prinsã la instalaþia de încãlzire.

D.na Buda: nu inteleg cum este cu proiectele. Stiu cã un proiect trebuie bine analizat. De exemplu: pentru un proiect cu parcuri frumoase, se angajeaza un proiectant si se face licitatie ºi din câte oferte sunt se alege oferta care corespunde cerinþelor.  Sunt uimitã

de gardul de la parcul din centru. Cine o vazut proiectul pt. spatii verzi ca sa vedem daca corespunde?  Este deficitar.  Eu am o suspiciune  cu alegerea proiectantilor cum cã aveti legaturã cu aceºtia. Vã rog sã mã lãmuriti.  De ce toate sunt aiurea?

D.na Pop: nu înþeleg de ce mã acuzaþi?

D.na Buda:vã acuzam de lipsa de interes.

D.na Pop : la spatii verzi era un singur proiectant în zonã, unul din  Oradea cu care a lucrat si Simleul sau Cehu.  Nu a fost in Zalãu proiectant de spatii verzi.  S-a  depus un proiect la Fondul de mediu si era un studiu de fezabilitate si un proiect tehnic, domnul consilier.Almas  stie acest lucru . In prima faza nu a fost aprobat, dupa aceea s-a aprobat  finanþarea. Am fost cu dl.primar si ni s-a dat lista cu ce cuprinde, fântani, gard, acolo scria gard verde.  Sunt  în judeþ localitãþi care nu au accesat proiecte, de exemplu Cehu  a accesat un singur proiect, aici dacã am accesat mai multe sunt probleme.

Dl.Primar.: scria gard cu plasã. ªi când a fost facut Studiul de Fezabilitate trebuia: gard ornamental pentru imprejmuirea parcului si s-a mers la inþelegere. Decât sã tot greºim mai bine nu mai accesãm nimic.

Dl.Almas. de ce trebuie mai multi bani?

Dl.viceprimar: când s-a inceput lucrarea, am avut discutii cu d.na Cristea care nu vroia sa elibereze cabinetul, atunci a fost o discutie cu proiectul, nu puteam prinde corpuri noi,  am prins reabilitare la coltul vechi, iar restul in discutie cu conducerea spitalului  s-a spus ca nu trebuie incalzire noua.  Deci, s-a prevãzut numai reparaþie, nu se putea prevedea incãlzire. Iar la cele doua cabinete au fost probeleme.

Dl.Primar: proiectul nu a fost fezabil, nu trebuia sã lipseascã din proiect instalaþia de încãlzire din  cele doua cabinete, centrala oricum era veche nu putea rãmâne .

Dl.vicperimar:Proiectantul colaboreaza cu noi si ce spunem noi face. Caloriferele erau  bune.    Dl.primar. nu s-a lucrat cu responsabilitate.

Din partea comisiei de specialitate se prezinta aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul de hotãrâre.  Se aproba in unanimitate de voturi. S-a adoptat HCL nr.89/2011

-         proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.

Dll.primar expunere de motive: este vorba de alocarea a 30000 lei  pentru extinderea instalaþiei de încãlzire în cele douã cabinete medicale din Ambulatoriu, chiar dacã nu accept greselile din proiect, acum trebuie sã se realizeze încãlzirea. Apoi este vorba de bani pentru achiziþionarea ºi înregistrarea autoturismului aprobat prin programul Rabla.

D.na raport de specialitate

            Din partea comisiei de specialitate se prezinta aviz favorabil.

            Se supune la vot. Se aproba in unanimitate de voturi. S-a adoptat HCL nr.90/2011

-         proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului local cu suma de 6500 lei repartizatã de Ministerul Sãnãtãþii cu destinaþia  Spitalul orãºenesc-dotãri.

Dll.primar expunere de motive: trebuie sa lãmurim o situatie- Spitalul orasenesc este în  subordinea Consiliului Local  ºi Primãriei. D.na manager Boldea trebuie sã cearã aprobare pentru  orice investitie face cât de mica. Chiar de aici apar probleme si trebuie evitate discutiile inutile. Trebuie sã cunoaºtem tot ce se intâmplã.  Sã nu mai fie discutii si grupuri de opinii  pentru a influenta intr-un fel sau altul hotãrârile Consiliului Local  si a primarului.  Suntem bine intentionaþi pentru buna  functionare a  Spitalului orãºenesc ºi manifestãm interes pentru cei  100 de angajati, dar nu este bine sã venim cu tot felul de discutii si probleme influenþabile sau ameninþãtoare. Daca se fac sau  apar unele greºeli de catre noi sau spital,  trebuie rezolvate. S-au alocat bani pentru dotari, s-a ºtiut de ei dar nu  s-au primit. Acum s-au primit ºi  pentru cã s-a modificat legislatia si banii spitalului, ca ºi a ºcolilor,  trec  prin bugetul Consiliului Local, de aceea  trebuie sã ne majorãm bugetul local cu acesti bani si apoi sa-i viram la Spital.

D.na Opriº Dorina:  raport de specialitate In luna mai a fost o Hotãrâre de Consiliu  pentru suplimentarea banilor la Spital, dar acum au intrat banii în bugetul local si de aceea trebuie sa  adoptam hotarare de rectificare a bugetului

Dl.Vincze: cu contribuþia de 5% din bugetul local care este situaþia?

D.na Boldea: de la Direcþia de sãnãtate publicã mi s-a spus cã nu-mi vireazã în cont  banii alocaþi  pana nu se pun si 5% din bugetul local. Prezinta aceste prevederi legale Pana acum am primit banii direct de la Minister, dar acum nu ni-i vireaza pana nu se dã cota de 5% din bugetul local.

Dl.Primar:  nu este obligatoriu. Nu avem posibilitate ºi nu ºtiam la momentul adoptãrii bugetului pe 2011 cã veti face dotari la Spital. Trebuie sa va descurcati cu cei 65 mii lei primiti de la Ministerul Sãnãtãþii. Acum nu avem de unde sã mai alocãm bani. Daca nu va fi de ajuns vom cauta de unde sa facem rectificare, de la administratie, învãþãnt, de unde sã reducem?  Acum vã viram cei 65 mii lei.

D.na Boldea. Lista de investitii la inceputul anului  trebuie avizata de Consiliul Local. Trebuie sã se aloce contribuþia de 5% din bugetul local, altfel nu primesc banii d ela Direcþia de Sãnãtate Publicã. Asa mi s-a spus.

D.l Primar:  Consiliul Loc al nu a promovat un proiect pentru dotãri la spital ca sã fim obligaþi sã contribuim cu 5% din bugetul local.  Aici este vorba de unele dotãri ºi vã transferãm banii alocaþi pentru aceste dotãri. Trebuie sa conclucrati cu noi,  nu sã fiti contradictoriu cu noi.

D.na Buda: domnule Bujor, sunteti de specialitate, nu ne lamuriti cum stau lucrurile la Spital? Am înþeles cã dotarile sunt de 70 mii lei nu de 65, de ce cere mai mult d.na Boldea? 

Dl.Bujor. nu cunosc mai multe, dacã se doresc lãmuriri suplimentare, o comisie sã analizeze aceastã situaþie.

Dl.Primar: la o investitie promovata de Spital si Consiliul Local  trebuie sa contribuim cu 5%, dar acestia sunt bani dati de Minister prin Ordonanaþã de Guvern pentru imbunatatirera dotarilor. Explicaþia  d.nei manager cã nu-i primeste în cont pânã nu-i mai virãm din bugetul local 5%  nu stã în picioare.

D.na Coman:  dl.primar a spus cã noi venim cu propuneri pentru proiecte la Spital, dar nu  sunt de accord  deoarece d.na manager stie ce trebuie sa se faca la Spital. Acum daca pretul dotãrilor este stabilit  ºi de la DSP  i se spune cã trebuie  ºi 5% din bugetul local, atunci cred cã aºa este.

D.na Buda:  Primarul spune cã suma aprobata ºi alocatã ajunge pentru dotãri.

D.na Boldea: am negociat foarte bine orice investiþie, este prima data cand nu mã încadrez deoarece suma totala este de 70 mii lei. Oricat am negociat nu am putut mai ieftin, de accea solicit si contribuþia locslã de 5%.

Dl.Opris Alin: deci cereþi  pe lângã suma alocatã de 65 mii încã 5% respective 32 mii, dar restul pânã la 50 de unde îi aveþi?

D.na Boldea: din venituri proprii, dar eu nu pot sa platesc decat ce am in buget, de aceea voi veni in Consiliul Local  sã mai solicit. Mã lupt pentru acest Spital.

Dl.Primar: ca ºi ordonator principal  de credite, prin dispozitia primarului,  se pot aproba   virãri de credite în limita bugetului Spitalului, de la cheltuieli materiale la dotãrile respective, dar nu din bugetul local deoarece nu avem posibilitãþi. Trebuie sã înþelegeti ºi aºa sã vã gospodãriþi. Ati dat si bonuri de masã, foarte bine, trebuie avut grijã de personal, ºi de dotãrile din Spital,  dar numai în limita posibilitãþilor financiare.

D.na Boldea: aprobati cât doriti, dar eu trebuie sã vã informez ºi  sã susþin problema Spitalului. Solicit potrivit prevederilor legale ºi a informaþiilor primate de la DSP.

Dl.primar:  contabilitatea Primãriei cunoaste lucrurile, cunoaºte prevederile legale, dar daca sunteþi suspicioasã ºi ne spuneþi cã  ne atrageti atenþia nu este de bine, asta înseamnã cã nu colaboraþi cu noi ºi cã nu þineþi cont de ceea ce vã spunem noi.  Banii dumneavostrã alocaþi de Ministerul Sãnãtãþii sunt in contul Primîriei si vi-i transferam la Spital  imediat ce se adoptã aceastã hotãrâre

D.na Coman:  propun sã se aprobe si cei 32 mii  pe care îi solicitã d.-na Boldea care spuneþi cã se vor vira prin dispozitie de la cheltuieli materiale.

D.na contabil Opriº: Spitalul a mai depus un raport pentru  virari de credite de la reparatii curente la cheltuieli de capital în valoare de  5000 lei, exact pentru aceasta diferenta si se va face dispoziþia de virãri de credite,  vor avea banii de care au nevoie.

            Din partea comisiei de specialitate se prezinta aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul de hotarare aºa cum a fost iniþiat cu suma de 65 mii lei subvenþii de la bugetul d estat pentru aparaturã medicalã la Spitalul orãºenesc. . Se aproba in unanimitate de voturi. S-a adoptat HCL nr.91/2011

-         proiect de hotarare privind scoaterea la concurs a doua posturi de conducere la Spitalul orãºenesc Jibou

Dl.Primar:  Legea din 2006  prevede un comitet director la spital format din: manager, director medical si director financiar. Aceastã lege a suferit modificari, nu mai spune concret cã avem nevoie de aceste posturi. Noi trebuie sã hotãrâm dacã pentru actul medical care se desfãºoarã în Jibou  este nevoie  sau nu nevoie de angajarea a încã douã funcþii de conducere la Spital.  Aceste posturi presupun si cheltuieli de personal mai mari. Dumneavoastrã decideti cum ar fi mai bine. Toti ne dorim ca acest spital sã se menþinã ºi sã funcþioneze cât mai bine, dar nici nu ne convine cã d.na manager nu convocã Consiliul de Administraþie lunar sau mai des pentru a analiza problemele Spitalului. Nu ne-a informat nimeni de natura cheltuielilor, s-au dat bonuri de masa, nu este un lucru rãu, dar sã se tina seama de buget. A discutat si cu d.na Marincas directoarea de la DSP ºi  nu s-au lamurit toate lucrurile. A fost si d.na consilier Babos prezentã ºi aºa s-a spus cã Consiliul Local  coordoneaza activitatea Spitalului. Trebuie sã li se dea drepturile cadrelor medicale dar trebuie sa vedem si complexitatea atributiilor si structurile ºi activitãþile adiacente,  nu cumva sã cheltuim mai mult.

D.na Coman: referitor la funcþia de director financiar, aveti contabil ºef, nu este suficient?

D.na Boldea:  legea este modificata prin Ordonanþã de Guvern care spune cã rãmâne

comitetul director. In toate spitalele exista. Acum semneaza contabilul sef dar am dat explicatii când am avut control pentru cã  nu exista director financiar. Sunt legi care prevãd obligaþia raportului directorului financiar. Eu sunt acoperitã dacã am Hotãrârea Consiliului Local. Nu pot sa fac nimic fara acordul Consiliului Local. Daca nu sunteti de acord am justificare. La director medical nu as da sporuri salariale. Este nevoie de acest post mai ales cã trebuie incheiate contracte/protocoale medicale, eu nu sunt de specialitate. Sunt demersuri legale,  ramane la latitudinea dvs. Ar presupune cheltuieli de personal mai mari  dar sunt necesare aceste posturi

Daca ar ocupa postul de director financiar cineva din interior nu s-ar mai angaja

nimeni pe acel post, ci ar face acelasi lucru care-l face acum dar ar fi pe functia prevazuta de lege, de director financiar.

Dl.Pimar: daca la concurs vine un cadru medical din afara spitalului, trebuie sa-l platiti?

D.na Boldea: numai dupã ce aº avea discutia cu dvs. aº organiza concurs. Aº pune conditii sa fie din Spital.

Dl. primar: legea nu vã permite sã puneþi astfel de  restricþii când organizaþi un concurs.

Referitor la directorul economic,  sã se  aducã o  informare exacta cât s-a cheluit cu salarii si cheltuieli materiale pentru a face o analiza periodica si corecta. Pana acum nu am fost informati.

Dl.Primar: aduceti un proces verbal cu ultimatumul primit de la forurile superioare pentru aceste functii.

D.na Babos: a mai fost director economic la Spital, cu cat ar creste cheltuielile cu inca 2 persoane de conducere? Rãspunde d.-na manager, aproximativ 2000 lei.

D.na Boldea: eu daca fac informare verbal nu se tine seama, daca fac in scris nu este bine cã cer prea mult. Directorul economic a plecat in pensie, managerul anterior a fost schimbat din functie si pana acum neavand bani suficienti mi s-a parut greu sã solicit acest lucru, dar acum ma obligã forurile superioare.

Dl.Opris: in primul rand asupra oportunitãþii acestor posturi trebuia sa se discute în Consiliul de Administraþie mai întâi. Nu porniti de la premise greºitã cã  postul de director financiar îl va lua contabila actuala, va veni cineva din afara si vom plati si director finanaciar ºi contabil ºef.

Dl primar:  aceasta precizare am facut-o in urma cu 6 luni. I-am spus si d.nei contabil ºef cã existã ºansa sã vinã pe acest pst  cineva din afara. Si în cazul directorului  medical daca vine cineva si castiga trebuie angajat.

D.na Indrieº: daca din 2006, Spitalul a funcþionat fara aceste 2 posturi, sã  lãsãsm sã primiti dvs. ultimatum, sã vedem ce se intâmplã. Mi se pare normal sã decidem functie de complexitatea activitãþii spitalului. Propun sã nu aprobãm aceste posturi de conducere ºi sã asteptam ultimatele pe care le veti primi dvs.; dupã aceea vom hotãrî.

Dl.primar: daca analizam in urmã, când a apãrut aceastã lege, nu era Consiliul d Administraþie ºi Spitalul nu era subordonat Consiliului Local. Daca se poate sã aprobãm numai postul de dirctor economic sã aprobãm ºi  dacã se poate face restrictii sã nu vinã cineva din afarã. Eu nu  cred ca se pot face astfel de discriminãri.

Dl.viceprimar:  cele 2 posturi, eventual dir. economic se va rezolva, dar director medical se solicita, sa spuna d.na Boldea despre aceasta.  Riscãm sã se închida.

D.na Boldea: avem categoria  4 cu conformare, iar cu 1 ianuarie 2012  putem sã fim in 4 sau declasificare.  In 5 in seamana o sectie de ginecologie cu medic si circuit cu paturi, o sectie de anestezie si terapie intensivã si nu este nici la Zalau. Am fãcut demersuri legale pt. a rãmâne în categoria în care suntem. Se spune ca se vor taia din paturi. Noi am avut în acest an categ.  4 cu o finantare deosebita, dar nu stim cum va fi de la 1 ian. 2012.

Dl.viceprimar: nu putem colabora cu medicii din Policlinica pentru a ne încadra în categorie? D.na Boldea  nu se acceptã. Sectiile care se cer sunt foarte costisitoare.

Dl.primar: chiar de aceea sã ne luãm noi rãspunderea sã nu tot încãrcãm schema. Daca intram in 5 vom fi mai slab finantati s nu vor fi bani. Interesul comun este sa functionam ca si acum, sã ne mentinem, ºi eventual  sã ne  îmbunatatim actul medical, nu numãrul de personal.

D.na Coman: Consiliul Local  si Primaria sa facem eforturi pentru a mentine spitalul deschis. Eu as prefera sã se scoata la concurs aceste posture de conducere, dar Consiliul Local hotaraste.

Dl.Opris:  la Primarie nu este director finanaciar, atunci la Spital?

D.na Teglas: este post vacant de multa vreme, dar nu l-am scos la concurs din cauza austeritãþii bugetului.

Dl.viceprimar: sã hotãrâm ce e mai bine pentru Spital, dacã vor creºte cheltuielile prin aceste angajãri,  va castiga Spitalul?  Nu merge bine acum activitatea? Trebuie alta conducere?

Dl.Primar: ne-am luptat mult sã funcþioneze acest Spital ºi în continuare dorim sã funcþioneze, desi se merge tot pe reduceri de paturi.

            Dl.preºedinte de ºedinþã  supune la vot aprobarea scoaterii la concurs a celor 2 posturi de conducere. Se înregistreazã 1 vot pentru(d.na Coman), 3 abþineri (Almas Babos,  Holdis) ºi 13 voturi împotrivã. Nu se adoptã hotãrârea.

Dl.Bujor consider cã discutiile au fost pertinente, eu am fost neutru lãsând  la latitudinea Consiliului  Local hotãrârea.Nu am dorit sã influenþez cu nimic.

            In continuare se dã cuvântul d.nei manager  Boldea pentru a prezenta  informarea pentru  noii indicatori de performanta. Acesti indicatori se modifica functie de modificarile bugetare, bugetul aprobat si pentru cheltuieli de personal. Am vorbit cu d.na Sandor de la finante, si a spus ca Primaria trebuie sã ceara o majorare de plafon pentru Spital pt. cheltuielile de personal în lunile noiembrie si decembrie.

            Dl.primar: datorita necolaborarii cu Primaria aþi ajuns în aceasstã situaþie, v-am avertizat ca la inceputul anului cand aprobam bugetul sa veniti cu nevoile financiare ºi cu o marja in plus sã aprobam. Acum din bugetul local trebuie sa luãm de la alte actvitati pt. Spital deoarece Spitalul ne-a cerut  cu 800 mii lei mai mult faþã de bugetul  actual. Cheltuielile de personal ale Spitalului trebuie majorate cu încã 300 de mii  deoarece nu a ajuns plafonul. Ati dat tichete de masã deºi  nu s-a stiut la începutul anului dacã ajunge  plafonul pentru toatã perioada. Sporurile si tichetele se dau pe baza analizei bugetare. Nu s-a fãcut cu rapundere.  S-a terminat plafonul si pânã la o rectificare de buget de la Finanþe trebuie sã luam de la alte activitati ale orasului.

D.na Boldea: a spus d.na Sandor de la Finanþe  cã nu trebuie sa dati de la Primarie, ci sã solicitati de  la finante.

Dl.primar: eu doresc sã nu rãmânã fãrã salarii personalul spitalului, dar nu aþi planificat bine bugetul, acum dacã  nu primsc banii de la Finanþe trebuie sa iau de la Primarie sau de la învatamant si sã dau la Spital  pentru a nu rãmâne fãrã salarii ºi când vor veni bani de la Finanþe îi voi pune la loc. Banii de la Finanþe vin pentru întreg bugetul local ºi trebuie repartizaþi pe activitãþi.

D.na contabilOpriº: d.na Sandor a spus ca majoreaza fondurile pe total oras cu 850 mii, dar nevoile sunt de 1100 mii.D.na Sandor a facut prognoza, dar încã nu sunt bani. Va trebui sa luãm din alta parte  ºi sã dãm la Spital. Unitatile de învatamant nu au bani pentru salariile din 10 noiembrie  ºi pentru  decembrie, handicapatii nu mai au fonduri; este greu. Demersurile sunt fãcute la Ministerul Finanþelor  pentru suplimentarea fondului de salarii pe oraº (învãþãmânt, sãnãtate ºi asistenþi personae cu handicap), dar trebuie sã aveþi rãbdare.

Dl.primar: trebuie sa faceti analize pertinente. Nu am avut atâtea probleme în ultimii ani cu Spitalul câte sunt acum, mai ºi  discutati urât ºi nejustificat la adresa deciziilor primarului. Primaria si Consiliul Local  doreste binele Spitalului, dar sunt reguli care trebuie respectate. De aceea dacã va fi obligatoriu, voi convoca o ºedinþã extraordinarã a Consiliului Local pentru a aloca bani la Spital, dar sã se înþeleagã ºi sã se ºtie cã sunt bani din bugetul local. Ne strãduim sã funcþioneze Spitalul ºi sã li se plãteascã salariile la cei 100 de angajaþi. Acesta este punctul nostru de vedere ºi  acesta trebuie adus la cunoºtinþã, nu alte opinii greºite, rãuintenþionate, neadevãrate.

Dl.Bujor, preºedinte de ºedinþã:  discutiile sunt profesioniste, Consiliul Local ia  act de acestea  ºi asigurã de sprijin ºi loialitate Spitalul, cât ºi  învãþãmântul,  administraþia publicã localã.

-         proiect de hotarare privind rectificarea bugetului.

Dl.Primar. expunerea de motive:  la Grupul Scolar O.Goga s-au depasit încasarile la internat, au crescut veniturile, de aceea trebuie suplimentat la partea de venituri cu 5600 lei.  Sunt banii lor, dar trebuie trecute prin bugetul local, asa este si la Spital.

Se supune la vot. Se aproba in unanimitate. S-a adoptat HCL nr.92/2011.

-         proiect de hotarare privind alegerea presedintelui  de sedinta.

Se propune ºi se aprobã în unanimitate dl.Muresan Augustin pentru funcþia de preºedinte de ºedinþã în luna noiembrie 2011. S-a adoptat nr.93/2011

Diverse:

Dl.Csatlos: nu se poat negocia mai bine pretul  la cauciucurile de iarna?

Dl.Primar: se va ocupa de aceastã problemã dl.viceprimar.

Dl.Almas: sunt masini abandonate in parcari si nu este bine,  ºi aºa sunt puþine parcãrile în oraº. Ar fi bine sã amenajati un loc unde sa se duce aceste masini.

Dl.Primar: în sedintele de lucru saptamanale s-a discutat aceastã problemã ºi s-au facut demerseruile: au fost identificate, au fost atenþionaþi  în scris si in 48 de ore se vor ridica. Am luat masuri.

Dl.Opris Alin: garantia lucrarii pe str. Odorheiului cat este? Drumul trebuie refacut peste 2-3 luni si se va face tot din banii Primariei. De aceea a pus problema responsabilitatii semnarii contractelor, garantiilor. Cand se vor mai face astfel de lucrari sa se faca cu  mai multa responsabilitate.

Dl.viceprimar: vom lua legatura cu Hidroconstructia, cel care a turnat asfaltul nu-i singur de vinã, noi am pus ceva piatra acolo.

Dl.Almas: cat a cost pe Primãrie aceasta stradã?

Dl.Viceprimar: 3 miliarde  pentru Odorheiului  si T,Vladimirescu

Dl.Primar: ºtiam de la inceput ca vor fi probleme, dar nu se mai putea circula în zonã. Dinspre intersectia cu Caramidari curge canalizarea pana la SMA si din partea catre Odorheiului vine pantã libera si apoi se pompeaza pe Ronei, nivelul apei freatice fiind la 4 m;  a fost greu cu fixarea caminului. Si aceasta este o gresealã de proiectare si constructorul a avut cheltuilei suplimentare.  Aceasta portiune facandu-se mai tarziu nu

s-a putut tasa bine, de asemenea si acele traversari au fost lasate dar nu se putea sã nu facem asfaltarea pana in capat, fiind o solutie de compromis.  Acesti bani care i-am folosit ii vom primi de la Consiliul Judetean. Trebuia un proiect mai bun, dar in zonã a fost dezastru. Are si Hidrocontructia vina, nu a facut lucrari de calitate, dar atat s-a putut face.  La  primãvarã îi vom chema sa vedem unde se mai poate reface.

Dl.Bujor: stadiul drumului pe strada Traian, s-a rezolvat reabilitarea? Dl.Primar: prin proiectul drumuri si autostrazi, cu Doja, Garii, ei il fac ei il executa, pe tronsoane. Proiectul a venit foarte greu, le soseste pe tronsoane. Pe Traian trotuarele si canalele pluviale a spus cã sunt prinse, dar nu stiu exact cum stau lucrurile.

Dl.Viceperimar: santurile si podetele vor fi prinse, trotuarele nu stiu,

Dl.Almas: tot despre  firma care face drumul spre Zalãu  este vorba?

Dl.Primar: drumul judetean Romanasi Benesat este prins la 3 firme. Cel de la Rastoci Zalau se face de firma Paco.

Dl.Craciun:  iluminatul public pe str. Parcului,  nu sunt bine rationalizate becurile, la începutul strãzii sunt douã, apoi nu mai sunt. Sã se punã mai rare dar sã fie ºi la intersecþia cu str. Teilor. Pe str. A. Iancu sa se puna sens unic.

Dl.primar: cu sensul unic numai dupa ce vom face sistematizarea cartierului Avram Iancu se poate. Cu becurile, dl.viceprimar se va ocupa.

D.na Babos: la Cuceu de la vale spre Biserica nu este niciun bec.

Dl. Primar: dacã nu arde niciun bec în zonã, înseamna cã este o problemã de la RENEL. Vom vorbi cu ei.

            Dl. Bujor Ioan, preºedinte de ºedinþã, constatã cã problemele înscrise pe ordinea de zi s-au epuizat ºi declarã închisã ºedinþã.

 

                        PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,                                    SECRETAR ORAª,

                           Bujor Ioan                                                                 Opris Maria

 

 
 
  Anunţuri
Parcul Industrial Jibou
Parcul industrial este destinat dezvolterii de unitati econo-
mice care sa desfasoare acti-
vitati industriale nepoluante
... detalii
Formulare online
www.e-guvernare.ro permite descarcarea tipizatelor utilizate in relatia cu diferite institutii publice

Prefectura judetului Sălaj

 
 
© Indecosoft Baia Mare si Primaria Jibou