Facilitati

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
ORAŞUL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25
Din 30 martie 2004
Privind concesionarea terenului din "Parcul Industrial" Jibou.

Consiliul Local al Oraşului Jibou.

Având īn vedere Studiul de oportunitate nr.3262 din 23.03.2004 şi propunerile domnilor consilieri pentru a stabili măsuri īn vederea atragerii investitorilor īn Parcul Industrial.
Văzând prevederile Ordinului Comun nr.2665/1992/1c/311/92 şi HG nr.500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social, modificată prin HG nr. 593/1994;
In baza prevedrilor art. 38(2) lit."f","g" coroborat cu art.125 din Legea nr. 215/2001, cu modificările ulterioare,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, a HG nr. 216/1999 pentru aprobarea normelor metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998;
In temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/21001, privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,

Hotărăşte:

Art. 1 - Aprobă Studiul de oportunitate conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2 - Aprobă redevenţa īn echivalentul īn lei a 0,5 euro/mp/an, la data concesionării, valoare ce se va indexa anual cu rata inflaţiei, conform Anexei II, parte integrantă din prezenta. Perioada de concesionare este de 49 de ani, cu recuperarea valorii concesionării īn 25 de ani.
Art. 3 - Stabileşte īntocmirea caietului de sarcini la data unei propuneri ferme de concesionare şi a comisiei de evaluare a ofertelor.
Art. 4 - Cu ducerea la īndeplinire a prezentei se īncredinţează Birourile: tehnic investiţii, integrare europeană şi urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat care vor asigura realizarea publicităţii prevederilor prezentei hotărâri īn scopul atragerii de investitori.
Art. 5 - Prezenta se comunică cu:
- dl.Primar
- compartimentele de specialitate prevăzute la art.4
- Prefectua Judeţului Sălaj - Mijloace de publicitate
- Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Szakacs Aladar

Contrasemnează:
SECRETAR, Opriş Maria


ANEXA NR.1
STUDIU DE OPORTUNITATE

Descrierea bunului ce urmează a fi concesionat
Prin HCL nr.45 /1999 s-a īnfiinţat Parcul Industrial Jibou pe o suprafaţă de 22 ha, situat īn zona "Ciglentir". Parcul Industrial s-a īnfiinţat īn scopul asigurării posibilităţii de dezvoltare a investiţiilor existente şi a creării de noi investiţii. Acestea au rolul de a absorbi forţa de muncă din oraşul Jibou.
Potrivit rezultatelor licitaţiei pentru realizarea lucrărilor de infrastructură, acestea se realizează de SC Cominco şi SC Tim. Lucrările se realizează din surse financiare nerambursabile.

Motive de ordin economic, financiar şi social, de mediu.
Pentru atragerea investitorilor se doreşte concesionarea terenului din Parul Industrial pentru realizarea de obiective economice de īnaltă performanţă şi nepoluante.
Potrivit actelor normative īn materie, respectiv . Ordinului Comun nr.2665/1992/1c/311/92 şi HG nr.500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social, modificată prin HG nr. 593/1994 s-a procedat la calcularea redevenţei pentru concesionarea terenului. Valoarea unui mp.potrivit evaluărilor este exhivalentul īn lei a 0.5 euro/mp, valoare ce se va indexa annual cu rata inflaţiei.
Perioada de concesionare este de 49 de ani cu recuperarea valorii de concesionare īn 25 de ani.

Modalitatea de acordare a concesiunii
- licitaţie publică deschisă

Scopul Studiului de oportunitate:
- realizarea publicităţii concesionării terenului īn scopul atragerii de investitori. Deoarece la momentul īntocmirii Studiului de oportunitate nu există o propunere fermă de concesionare a terenului, nu se poate īntocmi caietul de sarcini potrivit Legii nr. 219/1998 şi HG nr. 216/1999.

 

 

© CALITOP
© CALITOP