Date tehnice

 

» Consiliul Local Jibou a initiat actiunea de realizare a unui Parc industrial, unde sa fie dezvoltate o serie de unitãti economice care sã desfasoare activitãti industriale nepoluante. Suprafata destinatã acestui parc este de 22 ha aflate in zona de sud a localitãtii, formand un trup intravilan separat, terenul fiind proprietatea orasului Jibou. Conform legislatiei in vigoare dreptul asupra proprietãtii este inalienabil, inviolabil si imprescriptibil. Proprietatea administratiei publice asupra acestui teren nu este afectatã de cereri de retrocedare asupra terenului conform Legii 1/2000. S-a optat pentru aceasta variantã datoritã pozitiei favorabile din punct de vedere al posibilitatilor de acces la cãile de comunicare: cale feratã, drum national, retele de gaze naturale, retele electrice, apa industriala si potabilã. Toate aceste componente de infrastructura fizica urmeazã sã fie extinse in zona dezvoltãrii parcului.
» Preconizãm ca cele 22 ha teren sa fie împartite in aproximativ 100 parcele de teren care sa beneficieze de toate facilitãtile necesare dezvoltãrii industriilor nepoluante.

 

Obiective specifice

- Amenajarea a 22 ha teren pentru dezvoltarea industriilor nepoluante
- Pregatirea a 100 parcele de teren pentru concesionare si închiriere
- Crearea de noi locuri de muncã
- Atragerea in zonã a investitorilor români si strãini
- Sustinerea sectorului IMM-urilor
- Crearea unui mediu de afaceri favorabil cresterii atractivitãtii zonei

Rezultate Asteptate

- Parc industrial realizat pe o suprafatã de 22 ha
- 100 loturi pregatite pentru exploatare
- 8400 mp drumuri de acces
- 9350 mp alei de incintã
- 1700 ml retea de gaze naturale
- 5350 ml conducte de apã potabilã
- 800 ml conducte de apã industrialã
- 8600 ml retele de canalizare menajerã
- statie de epurare
- 1600 ml canalizare pluvialã
- 1350 ml retea de energie electricã
- atragerea a 10 investitori cu capital financiar mãrit si 40 de noi IMM-uri
- 1000 de locuri de muncã nou create

 

» Pe toata perioada pe care vor fi concesionate terenurile, Parcul Industrial va fi administrat de catre Primãria Orasului, care va asigura si personalul necesar intretinerii si administrãrii acestuia (12 persoane)
» Analiza economicã si studiul de fezabilitate demonstreazã ca investitia este viabilã si nu se preconizeazã nici un impact negativ major asupra mediului.

© CALITOP
© CALITOP